Sherae Chocky Break "Maja"

 

Mitaki No Toshimitsu Go Mie Meihoso

Meiko No Gen Go Meinanso

Kikutaro Go Shikoku Kofujiso

Miho Go Inami Yamamoto

Mitaki No Kotobukime Go Mie Fukumat

 

 

Sherae Choc Chill

Sherae Choc A Holic Boy

Kokuryu Go Morowa Shirakosow

Tomoko Go Kuwana Murataso

Kikuhime Go Tokoname Miharuso

Nidai Daikoku Go Gifu Daikokuso

Hanahime Go Kuwana Koyamaso