Stämmlocks Atarashii Honto "Tenno"

 

Seiryu Go Niigata Kiyosatosow

Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow

Koryu Go Shimakazesow

Maihime Go Niigata Korakusow

Mamihime Go Shinoyama Kensha

Bansei Go Matsumoto Wakamarusow

Erihime Go Niigata Kiyosatosow

Umai Av Enerhaugen

Dragon House Sun Tan

Genta Go Gold Typhoon

Dragon House Set Me On Fire

Fujihime Av Enerhaugen

Manlötens Haikara

Ichigo-Keki